Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van EViiGO  

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn op u van toepassing als u gebruikt maakt van een laadpunt dat wordt beheerd door EViiGO,

 

Artikel 1: Voorwaarden gebruik laadpunten, laaddiensten en laadpas

a.

U kunt gebruik maken van de laadpunten van EViiGO indien u zich door middel van een identificatiemiddel kunt identificeren bij de oplaadpaal. Dit identificatiemiddel maakt ten minste uw klantnummer en bijbehorende serviceprovider kenbaar aan EViiGO. Voorbeelden van een dergelijk identificatiemiddel zijn: een oplaadpas of een app met een directe betaalmethode.

b.

Met behulp van de laadpunten van EViiGO kunt u laaddiensten van uw serviceprovider afnemen. U dient dan ook (dat kan eenmalig zijn) een overeenkomst te hebben met een serviceprovider, om gebruik te kunnen maken van een laadpunt. De serviceprovider verstrekt het identificatiemiddel dat is bedoeld in sub a.

c.

Als de laadpaal over een display beschikt, verschijnt daarop de gebruiksinstructie voor het laden en eventuele aanvullende informatie over de laadsessie.

d.

U dient de laadinfrastructuur, waaronder het laadpunt op een zorgvuldige en juiste manier te gebruiken en enkel voor het opladen van een elektrisch voertuig. Voor het opladen dient u de voorgeschreven instructies te volgen en dient u gebruik te maken van een deugdelijke kabel en stekker waarmee u het elektrische vervoersmiddel verbindt met een laadpunt. Ook het elektrische vervoersmiddel dient te voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. Als u deze verplichtingen niet nakomt, of indien u of uw voertuig schade toebrengt aan een laadpunt, bent u verplicht de schade te vergoeden die EViiGOdaardoor lijdt.

e.

U dient EViiGO te vrijwaren tegen schadevorderingen van derden die verband houden met gedragingen of omstandigheden die voor uw rekening of risico komen.

f.

U dient het ter plaatse geldende parkeerregime te respecteren.

g.

Als een derde gebruik maakt van uw identificatiemiddel, dan bent u jegens EViiGO medeverantwoordelijk voor een deugdelijke nakoming van de verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

h.

In geval van verlies, diefstal of misbruik van het in sub a bedoelde identificatiemiddel dient u uw serviceprovider onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Uw serviceprovider zal uw identificatiemiddel blokkeren. Daardoor wordt EViiGO er over geïnformeerd dat er geen gebruik van de laadinfrastructuur meer mag worden toegelaten met het desbetreffende identificatiemiddel, en dat er geen gebruik van de laadinfrastructuur in rekening kan worden gebracht bij de serviceprovider die het desbetreffende identificatiemiddel aan u heeft verstrekt. Tot op het moment van blokkering van het identificatiemiddel bent u aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het verlies, diefstal of misbruik van het identificatiemiddel.

i.

EViiGO kan u uitsluiten van het gebruik van haar laadpunten bij onjuist of onzorgvuldig gebruik of bij fraude. Hiervan zal melding worden gedaan aan de serviceprovider. U kunt ook uitgesloten worden op verzoek van uw serviceprovider.

j.

EViiGO garandeert niet dat een gekozen laadpunt functioneert.

 

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens en uw privacy

a.

Door gebruik te maken van (één van) de laadpunten van EViiGO, worden persoonsgegevens van u verwerkt. Depersoonsgegevens die EViiGO verwerkt zijn: het contract ID van uw serviceprovider.

b.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houdt EViiGO zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de EU Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Uw persoonsgegevens worden op grond van respectievelijk artikel 8 sub b van de Wbpen artikel 6.1 sub b van de AVG verwerkt, hetgeen betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen EViiGO en uw serviceprovider, zodat u met behulp van EViiGO laadpunten laaddiensten kunt afnemen bij uw serviceprovider.

c.

Uw persoonsgegevens (vermeld in artikel 2 sub a) worden bewaard ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen EViiGO en de serviceprovider en alleen voor zolang dat nodig is om onze wettelijke verlichtingen na te komen. Persoonsgegevens vermeld in artikel 2 sub e zullen worden bewaard totdat de vergoeding van de schade is afgehandeld.

d.

Uw gebruiksgegevens, inclusief persoonsgegevens, worden ook vastgelegd ten behoeve van statistische doeleinden, bijvoorbeeld als een gemeente inzicht wil krijgen in het aantal unieke bezoekers aan laadpunten in de desbetreffende gemeente per maand.

e.

EViiGO zal uw persoonsgegevens (lees: naam en contactgegevens) opvragen bij uw serviceprovider of bij de eigenaar van de locatie waar het laadpunt zich bevindt als er schade ontstaat zoals omschreven in artikel 1 sub d. U heeft uw serviceprovider hier toestemming voor gegeven.

f.

EViiGO  zal uw gebruiksgegevens nooit delen met derden zonder uw expliciete toestemming tenzij EViiGO daartoe genoodzaakt is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

g.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met EViiGO via www.eviigo.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door EViiGO bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid EViiGO

a.

EViiGO is niet aansprakelijk voor gebreken of onregelmatigheden aan haar laadpunten, het niet beschikbaar hebben van een laadpunt, een storing bij haar laadpunt, een storing of beperking in het elektriciteitsnetwerk, schade aan uw elektrische vervoersmiddel of schade aan uw laadkabel of laadstekker.

b.

In het geval dat EViiGO gehouden is tot betaling van schadevergoeding, dan is de aansprakelijkheid van EViiGO beperkt tot een bedrag van €50.000,- per gebeurtenis met een maximum van €100.000,- per gebruiker, dan wel het maximumbedrag dat door de daarvoor gesloten verzekering wordt uitgekeerd. EViiGO is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen winst- of inkomensderving en/of gemiste besparing. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval van opzet of grove schuld.

c.

Uw eventuele schade dient u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan schriftelijk aan EViiGO te melden tenzij u aannemelijk maakt dat u de schade niet eerder had kunnen melden.

 

Artikel 4: Service- en Storingsdienst

a.

De klantenservice van EViiGO is maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:00 bereikbaar via telefoonnummer 088-7967650 voor het beantwoorden van vragen.

 

Artikel 5: Wijziging Algemene Gebruiksvoorwaarden

EViiGO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en om deze reden is het van belang dat u www.eviigo.nl/gebruiksvoorwaarden raadpleegt voor de meest actuele versie.

 

Artikel 6: Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van een laadpunt moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.